Регламент роботи Усатівської сільської ради

Додаток № 1 до рішення Усатівської сільської ради № 05-VІІ від  02 грудня  2015 року.

РЕГЛАМЕНТ УСАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1

 • Усатівська сільська рада Одеської області (надалі – сільська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громади  с. Усатове   у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативно-правовими актами України. Сільська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в банківських установах.

Стаття 1.2

 • Усатівська сільська  рада складається з 26 депутатів, які обрані виборцями с.Усатове відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Стаття 1.3 

 • Сільська рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу сільської  ради, повноваження яких  визначено  і  не  припинено  в  установленному  законом  порядку.

Стаття 1.4

 • Строк повноважень сільської ради поточного скликання визначається чинним законо-давством України.

Стаття 1.5

 • Регламент сільської ради — це нормативно-правовий документ затверджений рішенням сільської ради, що регулює порядок проведення сесії ради, процедури окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб  сільської  ради.

Стаття 1.6

 • Сільська рада намагається досягти максимально узгодженої думки депутатів сільської ради під час підготовки та прийняття рішень.

Стаття 1.7

 • Сільська рада на пленарному засіданні може розглядати звернення від мешканців села, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України.

Стаття 1.8

 • Сільська рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку.
Розділ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ РАДИ

Розділ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ РАДИ

2.1. Депутати ради

Стаття 2.1.1

 • Законодавчою базою діяльності депутатів сільської ради є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих Рад”, інші нормативно-правові акти, що регулюють депутатську діяльність.

Стаття 2.1.2

 • Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською територіальною виборчою комісією на сесії ради інформації про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день проведення першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 2.1.3

Депутати  сільської  ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 2.1.4

 • Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 2.1.5

 • Депутат сільської  ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій сільської  ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

Підставою для відсутності депутата на засіданні сільської  ради чи її органів, є виконання у той же час доручень ради чи її органів.

Про відсутність депутата з цієї причини голова ради повідомляє  сільську  раду.

Стаття 2.1.6

 • У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову сільської ради або секретаря, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії — голову комісії у тому ж порядку.

Стаття 2.1.7

 • У разі порушення депутатом положень Конституції і законів України, пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях, систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, сільська рада може повідомити про це засоби масової інформації, звернутися до виборців з пропозицією відкликати такого депутата у встановленому законом та цим Регламентом порядку або самостійно порушити таке питання.

Стаття 2.1.8

 • Депутат сільської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях  сільської  ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 2.1.9

 • Депутат сільської ради має право відповідно до чинного законодавства, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, що обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

Стаття 2.1.10

 • Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, зверненням чи запитанням до  сільського голови  до  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  села.

2.2. Депутатські групи

Стаття 2.2.1

 • Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. До складу депутатської групи повинно входити не менше як 5 депутатів.

Стаття 2.2.2

 • Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбаченим Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 2.2.3

 • Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 2.2.4

 • Депутатські групи не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 2.2.5

 • Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутатів чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

Стаття 2.2.6

 • Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи.

Стаття 2.2.7

 • Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень сільської  ради даного скликання відповідно до вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Стаття 2.2.8

 • Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської групи є надходження до секретаріату сесії сільської ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи, із зазначенням назви депутатської групи, її персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. 

  Депутатська група набуває повноваження з моменту її реєстрації сільською радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень сільської ради даного скликання.

Стаття 2.2.9

 • Депутати, які входять до складу депутатської групи, зі свого складу вибирають особу ‚яка очолює депутатську групу. На пленарному засіданні  сільської ради уповноважений представник депутатської групи повідомляє про створення депутатської групи, про що робиться запис у протоколі сесії.

Стаття 2.2.10

 • Про зміни у складі депутатської групи її уповноважений представник письмово повідомляє голову сільської ради.

Стаття 2.2.11

 • Діяльність депутатської групи припиняється:
 • - у разі вибуття окремих депутатів , внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом;

  - у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
  - після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради;

Оголошення про припинення діяльності депутатської групи робиться головуючим на наступному пленарному засіданні.

Стаття 2.2.13

 • Депутатська група має право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії.

2.3. Голова  сільської  ради

Стаття 2.3.1

 • Сільський   голова  є  головною  посадовою особою  територіальної  громади  в  с. Усатове.

Стаття 2.3.2

 • Сільський  голова,  який  обтрається  територіальною  громадою  с. Усатове  на  5  років  очолює  виконавчий  комітет  Усатівської  сільської  ради. 

Стаття 2.3.3

 • Повноваження, права та обов’язки голови сільської ради визначається Конституцією України,  законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

2.4. Секретар сільської ради

Стаття 2.4.1

 • Секретар сільської  ради обирається  за  пропозицією  сільського  голови  з  числа  депутатів ради  на  срок  повноваження  ради,  шляхом таємного голосування.

Стаття 2.4.2

 • Секретар сільської  ради  не  може  поєднувати  свою  службову  діяльність  з  іншою посадою та  діяльністью  окрім  викладання,  научної  та  творчої  діяльності.

Стаття 2.4.3

 • Повноваження, права та обов’язки секретаря  сільської ради визначається законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

2.5. Постійні комісії ради

Стаття 2.5.1

 • Постійні  комісії  є  органами  ради,  які  вибираються  із  числа  депутатів  для  вивчення,  попереднього  розгляду,  підготовки  питань,  які  входять  до  їх  відома  та  подачі  на  розгляд  сільської  ради.

Стаття 2.5.2

 • Повноваження постійних комісій визначаються Законом України “Про місцеве само-врядування в Україні” та  Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 2.5.3

 • Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються сільською  радою. Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

Стаття 2.5.4

 • Організація  роботи  постійної  комісії  покладається  на  голову  комісії  згідно  Положення  про  постійні  комісії  та  чинного  законодавства.

Стаття 2.5.5

 • За  результатами  вивчень  та  розгляду  питань  постійні  комісії  готують  рекомендації,  які  розглядуються  на  сесії  ради  та  доводяться  до  відома  організацій,  установ, підприємств,  які  розташовані  на  території  данної  ради.

Стаття 2.5.6

 • Постійні  комісії  підзвітні  та  підконтрольні  Усатівській  сільській  раді.

2.6. Виконавчі комітети ради.

Стаття 2.6.1

 • Виконавчим  органом сільської  ради  є  її  виконавчий  комітет.

Стаття 2.6.2

 • Кількісний склад  комітету  та  його  персональний  склад  затверджується  за  поданням  сільського  голови   —  радою.

Стаття 2.6.3

 • В  склад  виконкому  входять :  сільський  голова,  заступник  сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретаря  виконкому,  а  також  керівників  відділів,  установ,  які  знаходяться  на  території  ради.

Стаття 2.6.4

 • У  склад    виконкому  входять  також  секретар  згідно  Закону « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  / Див. розділ —  Секретар ради/.

Стаття 2.6.5

 • Виконком  являється  підзвітним  та  підконтрольним  раді.

Стаття 2.6.6

 • Повноваження  виконавчого  комітету  визначено  Законом  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

2.7. Відповідальність посадових осіб та органів ради.

Стаття 2.7.1

 • Сільська  рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами, згідно чинного  законодавства.

Стаття 2.7.2

 • Сільська  рада періодично, але не менше одного разу на рік інформує населення про виконання програм економічного і соціального розвитку села та  місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення.

2.8. Депутатська етика

Стаття 2.8.1

Депутат, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження , повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади села;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп , фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
 • не приймати будь – яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.
Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.1. Планування роботи сільської ради

Стаття 3.1.1

 • Діяльність сільської ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, зат-вердженого сільською  радою.

Стаття 3.1.2

 • Річний план включає зміст діяльності сільської ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

Стаття 3.1.3

 • Проекти планів роботи сільської ради розробляються під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських груп, депутатів.

Стаття 3.1.4

 • Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на голову  сільської  ради.

3.2. Сесія сільської ради.

Стаття 3.2.1

 • Основною організаційно-правовою формою діяльності  сільської ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 3.2.2

 • Сесія сільської ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Стаття 3.2.3

 • Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 3.2.4

 • Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

Стаття 3.2.5

 • У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

3.3. Порядок скликання сесії сільської ради та організації роботи сесії.

Стаття 3.3.1

 • Сільська рада проводить роботу сесійно. Сесії можуть бути як чергові так і позачергові. Сесії сільської ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, що проводяться в період між ними.

Стаття 3.3.2

 • Сесії скликаються головою сільської ради, якщо чинним законодавством або цим Рег-ламентом  не  встановлено іншого порядку скликання сесії  сільської  ради.

Стаття 3.3.3

 • У разі немотивованої  відмови голови сільської ради або неможливості ним скликати сесію сільської ради, сесія скликається  секретарем  ради.

Стаття 3.3.4

У такому випадку сесія скликається:

  - за дорученням голови сільської  ради;
  - якщо голова сільської ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш як 2‑третини депутатів від загального складу сільської ради;
  - якщо сесія не скликається головою сільської ради у строки, передбачені цим Регламентом.

Стаття 3.3.5

 •  Рішення про скликання сесії головою сільської  ради або секретарем оформляється у вигляді розпорядження  сільського  голови.

Стаття 3.3.6

 • Інформаційне повідомлення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії ради.

Стаття 3.3.7

 • Підготовку питань на розгляд сесії сільської ради організовує  секретар  сільської  ради.

Стаття 3.3.8

 • Позачергові сесії сільської ради можуть бути скликані за пропозиціями не менш як 2- третини від загальної кількості обраних депутатів ради,  кількох постійних комісій, чисельний склад яких є більш ніж 2/3 від загальної  кількості депутатів ради, голови сільської ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії сільської ради, підписані ініціаторами, подаються голові сільської ради із зазначенням питань, проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 3.3.9

 • Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного  терміну  після  надходження  пропозиції  про її  скликання.  Розпорядження  голови  сільської  ради  про  скликання  позачергової  сесії  повідомляється  депутатами  не  пізніше  як  за три  дні  до  її  відкриття із  зазначенням питань, які  пропонується  внести  на  розгляд  позачергової  сесії. Документи до позачергової  сесії  сільської  ради  надаються  депутатами  під  час  їх  реєстрації  перед   початком  роботи  сесії. 

Стаття 3.3.10

 • На  засіданнях  сільської  ради  можуть бути  присутніми  народні  депутати  України, обласної, районної„ міськрайонний  прокурор,  голова  міськрайонного  суду. При  необхідності на  засідання  сільської ради або  постійних  комісій  запрошуються  представники  державних  органів, політичних  партій, інших  громадських  організацій, трудових  колективів, засобів масової  інформації  та  інші  особи, що  виявили  бажання  бути  присутніми  на  пленарному  засіданні  ради, який  приймає  відповідне  рішення, про що  повідомляє  згаданих  осіб.  Запрошені  повинні  утримуватися  від  публічних  проявів  свого  ставлення  до  питань, які  розглядаються  радою  або  постійною  комісією.

3.4. Пленарні засідання сільської ради

Стаття 3.4.1

 • Пленарні засідання  сільської  ради, як правило, є відкритими.

Стаття 3.4.2

 • На пленарне засідання сесії можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.

Стаття 3.4.3

На пленарному засіданні сесії можуть бути присутні:

- фізичні особи, які надають слідуючі документи:

а). заява про бажання бути присутнім на засіданні сесії з розгляду конкретного питання порядку денного;

б). копію документу, який  посвідчує  особу;

-  юридичні  особи, які надають слідуючі документи:

а). направлення відповідної організації  та  установи про  присутність на сесії  сільської ради з розгляду конкретного питання порядку денного;

б) копію уставних документів  відповідної юридичної особи,  посвідчених у  встановленому  законом  порядку.

Заяви  фізичних осіб та направлення юридичних  осіб  про  бажання бути присутніми на сесії  подаються  секретарю сільської  ради  за  три дні  до  дня  проведення сесій  та  реєструються  у  спеціальному  журналі.

У разі необхідності більшістю голосів від присутніх на сесії депутатів сільською радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань або порядку денного в цілому.

Стаття 3.4.4

 • Депутат  ради  повинен  бути  присутній  на  сесії,  а  у  випадках  неможливості  бути  присутнім,  він  сповіщає  про  відсутність  голову  до  початку  роботи  сесії  у  письмовому  вигляді.

Стаття 3.4.5

 • Голова  сесії  інформує  депутатів  про  присутніх,  відсутніх  на  сесії  та  про  запрошених  на  сесію.

Стаття 3.4.6

 • Регламентний  час  для доповідей,  співдоповідей, виступів, перерва у  роботі  сесії  встановлюється  радою  з  урахуванням  часу  та  умов  проведення  сесії.

3.5. Ведення пленарних засідань сільської ради

Стаття 3.5.1

 • Сесію ради  відкриває  та  веде голова ради або  секретар  ради.

Стаття 3.5.2

Головуючий на засіданні:

 • відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;
 • виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень та ініціаторів розгляду питання;
 • інформує сільську раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу сільської ради;
 • організовує розгляд питань;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • оголошує офіційні повідомлення;
 • вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;
 • підписує протокол сесії;
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом;

Стаття 3.5.3

Головуючий на засіданні має право:

 • в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;
 • ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;
 • скликати у разі необхідності погоджувальну комісію.

Стаття 3.5.4

 • Слово по порядку ведення пленарного засідання сесії, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

Стаття 3.5.5

 • Головуючий на засіданні при необхідності коментує виступи промовців та має право робити зауваження, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

Стаття 3.5.6

 • Тривалість роботи сесії визначається сільською радою. Засідання ради, як правило, розпочинається о 15.00, а закінчується о 17.00, без перерви.
 • Засідання ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість присутніх на сесії депутатів.
 • Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена головуючим у будь-який момент.

Стаття 3.5.7

 • Після відкриття сесії на початку кожного пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

Стаття 3.5.8

 • Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання. До цього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

Стаття 3.5.9

 • На розгляд пленарного засідання сільської  ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог  цього Регламенту.

Стаття 3.5.10

 • Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на сесії депутатів

Стаття 3.5.11

 • Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу  ради.

Стаття 3.5.12

 • Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення сільської  ради є недійсним.

3.6. Організація розгляду питань

Стаття 3.6.1

 • Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів визначається радою. Час, який надається для доповіді не може бути більше 15 хвилин, співдоповіді — 5 хвилин. Виступаю-чим у дебатах надається час тривалістю до  3‑х  хвилин.

Стаття 3.6.2

 • Головуючий на засіданні може об’єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою сільської  ради.

Стаття 3.6.3

 • Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться  усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

Стаття 3.6.4

 • На пленарному засіданні сільської  ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово депутатам, уповноваженим  від постійних комісій ради. Головуючий на засіданні за згодою ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

Стаття 3.6.5

 •  До списку бажаючих виступити з одного питання одна і та ж особа може включатися лише один раз. 

  Одна і та ж особа не може виступати протягом розгляду з одного і того ж питання порядку денного більше двох раз.

Стаття 3.6.6

 • Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 3.6.7

 • Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний попередити промовця. Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

Стаття 3.6.8

 • Сільська  рада може приступити до голосування по проекту рішення сільської  ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього. В іншому разі проводиться процедурне голосування щодо початку голосування проекту рішення.

Стаття 3.6.9

 • Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення сільської ради допускається тільки після прийняття його за основу.

Стаття 3.6.10

Проект рішення сільської  ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу  сільської  ради.

Стаття 3.6.11

 • Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення сільської  ради,  рада приймає проект рішення  сільської  ради в цілому більшістю голосів від загального складу ради.

3.7. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

Стаття 3.7.1

 • Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

Стаття 3.7.2

 • Відкрите голосування проводиться підняттям руки.

Стаття 3.7.3

 • Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття рішення.

Стаття 3.7.4

 • Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Стаття 3.7.5

 • Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

Стаття 3.7.6

 • За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

Стаття 3.7.7

 • Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

Стаття 3.7.8

 • Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

3.8. Протокол сесії сільської ради

Стаття 3.8.1

 • Сесія сільської  ради протоколюється. Ведення протоколу сесії ради здійснює секретар сільської  ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії секретар сільської  ради.

Стаття 3.8.2

 • У протоколі сесії сільської ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, головуючий, секретар, лічильна комісія, питання порядку денного, винесені на розгляд., прізвища головуючого і виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 3.8.3

 • Секретар сільської  ради веде справу по кожній сесії ради, яка включає:
 1. перелік документів, що входять до справи сесії;
 2. дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;
 3. протокол сесії;
 4. рішення ради;
 5. проекти рішень та інших матеріалів до них;
 6. висновки постійних комісій  ради щодо питань, які розглядались на засіданні;
 7. тексти невиголошених виступів за бажанням депутатів;
 8. депутатські запити і відповіді на них.

Стаття 3.8.4

 • Справа сесії ради оформляється секретарем сільської  ради  не пізніше місяця.

Стаття 3.8.2

 • Оригінали протоколів сесії ради протягом скликання знаходяться у  секретаря  ради, а потім передаються до районного державного архіву для постійного зберігання. 

Розділ ІV. РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ, ЗАПИТАНЬ ТА ЗВЕРНЕНЬ

Стаття 4.1.1

 • Депутати  ради відповідно до статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” мають право депутатського запиту.

Стаття 4.1.2

 • Депутатський запит — це заявлена попередньо або на пленарному засіданні сільської  ради та підтримана радою вимога депутата до голови, заступника голови сільської ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, Депутатський запит подається в письмовій формі голові сільської ради через секретаріат сільської ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Стаття 4.1.3

 • Відповідь на депутатський запит надсилається депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні сільської ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
Розділ V. ЧИННІСТЬ РЕГЛАМЕНТУ

Розділ V. ЧИННІСТЬ РЕГЛАМЕНТУ

5.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту сільської ради

Стаття 5.1.1

 • Регламент сільської  ради визначає організацію та порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 5.1.2

 • Процедурні питання, неврегульовані законом чи Регламентом вирішуються радою, виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

Стаття 5.1.3

 • Регламент сільської  ради є обов’язковим для виконання  сільською  радою та її органами, а також в межах повноважень ради — для підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської   ради.

Стаття 5.1.4

 • Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються  сільською  радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів сільської  ради і набувають чинності з моменту їх прийняття.

Стаття 5.1.5

 • Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови сільської ради, постійних комісій сільської ради, депутатських груп та фракцій, депутатів.

Стаття 5.1.6

 • Будь-які зміни до Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

5.2. Порядок скасування Регламенту сільської ради

Стаття 5.2.1

 • Чинність Регламенту чи його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству України чи за рішеннями  сільської  ради.

Сільський голова Ю.І. Маковейчук

Print Friendly, PDF & Email
Перейти до вмісту